top of page

Regulamin Konkursu
„Konkurs Walentynki – wymarzony weekend we dwoje”

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Walentynki – wymarzony weekend we dwoje” zwanego dalej „Konkursem” jest OLV sp z o.o  Grójecka 43/1A 02-031 Warszawa
Nip 7011155922 , dalej zwany „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest OLV sp z o.o 
3. Konkurs trwa od 14.02.2024 do 16.02.2024 do godz. 23:59.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu marki OLAVOGA na
Instagramie @olavogaa w dniu 19.02.2024
5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu wyłącznie w ramach serwisu Instagram.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu
działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych,
obraźliwych i/lub naruszających dobre imię marki OLAVOGA, Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką OLAVOGA, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
11. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 5 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
13. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, LLC, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Instagram.
15. Instagram, LLC, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram lub utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Instagram albo braku dostępu do Internetu itp.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za
pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub
utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia
komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
19. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram, LLC.
20. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu i wynikach będą opublikowane na profilu Organizatora na serwisie instagram.com.


 


§ 2 Uczestnicy Konkursu


1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające konto osobiste w serwisie Instagram (założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu), obserwujące profil Organizatora w serwisie Instagram.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.


§ 3 Zasady uczestnictwa


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram;
(b) obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Instagram;
(c) zapoznanie się z Regulaminem;
(d) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.
2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

 

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu


1. Zadanie konkursowe polega na łącznym spełnieniu następujących warunków:
a. Odpowiedzi na zadane w opisie Konkursu na profilu Instagram Organizatora pytanie:
„Opisz jak wyglądają Twoje wymarzone Walentynki?”
b. Polubienie grafiki konkursowej
c. Obserwacja profilu @olavogaa i @olavoga_men – mile widziana
d. Udostępnienie grafiki konkursowej na profilu na Instagramie Uczestnika – mieli widziane
2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę komentarzy.
3. Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych,
4. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram.
5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
6. Komisja przy ocenianiu komentarzy będzie brać pod uwagę kreatywność, wyczucie estetyki, a także spełnienie warunków opisanych w ust. 1 powyżej.
7. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie o czym
Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Instagram.


§ 5 Nagrody i zwycięzcy


1. W Konkursie zostanie przyznana 1 Nagroda zwana dalej Nagrodą.
2. Nagrodę stanowi VOUCHER o wartości 10.000 zł brutto do wykorzystania w biurze podróży CORAL TRAVEL.  Nagrody zostaną przyznane wybranemu decyzją Komisji Uczestnikowi, który wykonał zadanie konkursowe. Voucher ważny jest do 14 lutego 2025 roku.
3. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę. Zdobywca Nagrody
zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji w serwisie instagram.com.
4. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik - zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając list elektroniczny na adres: marketing@olavoga.pl Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
5. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 5 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania, w szczególności tryb i zasady przyznania Nagrody.
6. Zryczałtowany podatek PIT w wysokości 10% będzie pokrywał zdobywca Nagrody przed odebraniem Nagrody, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.
8. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnych i pełnych danych od jej zdobywcy.
9. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania
Nagrody, w szczególności jeśli Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie
Instagram lub działał w sposób naruszający zasady serwisu Instagram lub Regulamin,
Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika. Powyższe prawo Organizatora dotyczy również Nagród przyznawanych osobom, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.


§ 6 Przetwarzanie danych osobowych


1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania zwycięzców oraz przekazania im Nagród.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród. Informacje dotyczące
Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie
danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za
wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie
Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

 

§ 7 Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: OLV sp. z o.o

Grójecka 43/1A 02-031 Warszawa Nip 701-115-59-22

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.


§ 8 Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie Instagram.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing @olavoga.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w na stronie www.olavoga.pl
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres marketing @olavoga.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

§ 9 Odpowiedzialność Organizatora


1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych
Uczestników Konkursu.
3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

bottom of page