top of page

Regulamin Konkursu
„Czas na majówkę z OLV”


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Czas na majówkę z OLV” zwanego dalej „Konkursem” jest
FASHION WORLD Marcin Bartoszewski ul. Rembielińskiego 15, 93-575 Łódź, NIP 771 26 24
491, REGON 592269150, , dalej zwany „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fashion World Marcin Bartoszewski.
3. Konkurs trwa od 18.04.2023 do 25.04.2023 do godz. 23:59.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu marki OLAVOGA na
Instagramie @olavogaa nie później niż w dniu 27.04.2023
5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i
niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w
Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Instagram (z zastrzeżeniem ust. 21 poniżej).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu
działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia
Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w
Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w
Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał
nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody.
Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku gdy Uczestnik Konkursu,
celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających
ominięcie wymagań konkursowych.
10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych,
obraźliwych i/lub naruszających dobre imię marki OLAVOGA, Organizatora oraz promujących
produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką OLAVOGA,
nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
11. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa
(dalej zwana „Komisją”) składająca się z 5 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje
Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
13. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym
jest Komisja.
14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany
czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram jest znakiem towarowymzastrzeżonym przez Instagram, LLC,

jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje
zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Instagram.
15. Instagram, LLC, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie
roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram
lub utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza
kontrolą Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu
Instagram albo braku dostępu do Internetu itp.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za
pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której
Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub
utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia
komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
19. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram, LLC.
20. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu i wynikach będą opublikowane na profilu
Organizatora na serwisie instagram.com.
§ 2 Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające konto
osobiste w serwisie Instagram (założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu),
obserwujące profil Organizatora w serwisie Instagram.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje
wszelkie zasady w nim opisane.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy Organizatora, jak również
członkowie ich rodzin.
§ 3 Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram;
(b) obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Instagram;
(c) zapoznanie się z Regulaminem;
(d) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.
2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.§ 4 Zasady i przebieg Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na łącznym spełnieniu następujących warunków:
a. Odpowiedzi na zadane w opisie Konkursu na profilu Instagram Organizatora pytanie:
„Dlaczego to Wy macie wykorzystać ten Voucher?”
b. Polubienie grafiki konkursowej
c. Obserwacja profilu @olavogaa i @olavoga_men
d. Udostępnienie grafiki konkursowej na profilu na Instagramie Uczestnika
2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę komentarzy.
3. Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych,
4. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram.
5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
6. Komisja przy ocenianiu komentarzy będzie brać pod uwagę kreatywność, wyczucie estetyki,
a także spełnienie warunków opisanych w ust. 1 powyżej.
7. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w
swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie o czym
Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie
Instagram.
§ 5 Nagrody i zwycięzcy
1. W Konkursie zostanie przyznana 1 Nagroda zwana dalej Nagrodą.
2. Nagrodę stanowi VOUCHER o wartości 10.000 zł brutto do wykorzystania za pośrednictwem
wybranego przez Organizatora biura podróży. Nagrody zostaną przyznane wybranemu decyzją
Komisji Uczestnikowi, który wykonał zadanie konkursowe. Voucher ważny jest do 12 kwietnia
2024 roku.
3. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę. Zdobywca Nagrody
zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej
informacji w serwisie instagram.com.
4. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik - zdobywca Nagrody winien skontaktować się z
Organizatorem wysyłając list elektroniczny na adres: marketing@olavoga.pl Zgłoszenie, pod
rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 3 dni od daty ogłoszenia
wyników Konkursu. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym
terminie odpowiedzi oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
5. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 5 powyżej, Organizator zweryfikuje dane
zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Organizator, w zwrotnym liścieelektronicznym, wyśle do zdobywcy

Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania, w
szczególności tryb i zasady przyznania Nagrody.
6. Zryczałtowany podatek PIT w wysokości 10% będzie pokrywał zdobywca Nagrody przed
odebraniem Nagrody, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia
dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość
pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.
8. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnych
i pełnych danych od jej zdobywcy.
9. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania
Nagrody, w szczególności jeśli Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie
Instagram lub działał w sposób naruszający zasady serwisu Instagram lub Regulamin,
Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w
Uczestnika. Powyższe prawo Organizatora dotyczy również Nagród przyznawanych osobom,
o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.
§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do zaprezentowania zwycięzców oraz przekazania im Nagród.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród. Informacje dotyczące
Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do Urzędu Skarbowego,
jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania
Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich
danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę
Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie
danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za
wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie
Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.§ 7 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu
winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki
zawierającą reklamację.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora: FASHION WORLD Marcin Bartoszewski ul. Rembielińskiego
15, 93-575 Łódź
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich
otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym
na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są
korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator
każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie Instagram.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających
z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu
postępowania cywilnego.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing @olavoga.pl. Odpowiedzi udzielane będą w
terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić
naruszenie postanowień Regulaminu.
5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony
w na stronie www.olavoga.pl
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres
marketing @olavoga.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy
Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do
wyłącznej dyspozycji Organizatora.§ 9 Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych
osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie
danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych
Uczestników Konkursu.
3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

bottom of page