REGULAMIN WYPRZEDAŻY 

"SUMMER SALE 2022 WSZYSTKO - 50%"

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Wyprzedaży jest FASHION WORLD Marcin Bartoszewski, Rembielińskiego 15, Łódź 93-575. 

Zasięg Promocji ogranicza się do produktów dostępnych w salonie sprzedaży w C.H. PTAK w Rzgowie (hala S boks 28) ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów 

Czas trwania Wyprzedaży jest określony i obejmuje okres od 02.07.2022 r. do 08.07.2022 r.

 

2. Warunki i zasady udziału w promocji

 

Każdy Klient hurtowy, który w okresie trwania Wyprzedaży dokona jednorazowo zakupu produktów objętych promocją przy minimalnej wartości zamówienia 500 zł netto, ma możliwość skorzystania z rabatu w wysokości 43% od pierwotnej ceny netto produktów. 

Wyprzedaż upoważnia Klienta do otrzymania rabatu na każdą ilość produktów. 

Wyprzedażą objęte są produkty zawarte w karcie produktów dostępnej na stronie internetowej www.olavoga.pl zakładka „Materiały dla butików” 

Towar zakupiony w Wyprzedaży podlega gwarancji.

Każdy biorący udział w Wyprzedaży oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z Wyprzedaży jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu Wyprzedaży.

 

3. Postanowienia końcowe

 

Udziału w Wyprzedaży oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.olavoga.pl.