REGULAMIN PROMOCJI

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej jest firma Fashion World z siedzibą w Łodzi ul. Rembielińskiego 15, NIP 7712624491, REGON 592269150 właściciel marki O La Voga.

 

§ 2 Czas trwania promocji

1. Akcja promocyjna będzie obowiązywała w dniu 15.01.2022 r. - podczas pierwszej dostawy S/S 2022

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty akcji promocyjnej.

3. Wszelkie zmiany wprowadzone do regulaminu zamieszczone zostaną na stronie www.olavoga.pl

§ 3 Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

1. Miejscem przeprowadzenia promocji jest sklep stacjonarny O la Voga w C.H. Ptak Hala S boks 28. Akcja promocyjna dotyczy także zakupów online, dokonywanych przez klientów w terminie określonym w § 2. Vouchery realizować można jedynie osobiście w sklepie stacjonarnym w dniu 15 stycznia 2022 r. podczas pierwszej dostawy kolekcji wiosennej marki O la Voga.

 

 

§ 4 Warunki korzystania z akcji promocyjnej

 

1. W akcji promocyjnej mogą brać udział wyłącznie Klienci O la Voga, posiadający status przedsiębiorcy, będący właścicielami sklepów detalicznych i sklepów internetowych.

2. Akcja promocyjna polega na tym, iż klienci dokonujący zakupów w sklepie O la Voga w dniu 15 stycznia 2022 realizują vouchery otrzymane w dniu 11.12.2021.

3. Voucher rabatowy nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można go wymienić na gotówkę.

4. Jedna firma, jeden klient otrzymuje jeden voucher rabatowy.

5. Niezrealizowany voucher rabatowy traci swoją ważność po upływie terminu, na który został wystawiony.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę na warunki promocji określone w niniejszym regulaminie.

2. Niniejszy regulamin promocji dostępny jest na stronie www.olavoga.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Fashion World zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub wydłużenia trwania promocji lub zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji bez podawania przyczyn poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie www.olavoga.pl